Skupljanje, prijevoz i odlaganje komunalnog otpada

  • Djelatnosti
  • Skupljanje, prijevoz i odlaganje komunalnog otpada
Skupljanje, prijevoz i odlaganje komunalnog otpada

Skupljanje, prijevoz i odlaganje komunalnog otpada

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito po načelu:

»Onečišćivač plaća« – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad.

  • zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš
  • zabranjeno je gospodarenje otpadom protivno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i propisa donesenih na temelju tog Zakona
  • zabranjeno je spaljivanje otpada u okolišu, uključujući spaljivanje otpada na moru te spaljivanje biljnog otpada iz poljoprivrede i šumarstva protivno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i propisa donesenih na temelju tog Zakona
  • zabranjeno je potapanje otpada protivno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i propisa donesenih na temelju tog Zakona

»Odvojeno sakupljanje«  sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

Vrste otpada

Otpad koji je nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

Otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama.

Predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva


Galerija slika