Odvoz reciklabilnog otpada

Odvoz reciklabilnog otpada

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.

Suradnjom gradova Sinj i Trilj te općina Otok, Hrvace i Dicmo i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada. Sufinancirani su u iznosu od 85% iz EU fondova. 

Jedini način da se postigne željeni efekt smanjenja količina otpada je upravo odvojeno prikupljanje otpada od vrata do vrata.

S primjenom novog sustava prikupljanja reciklablnog otpada (papira, kartona i plastike) društvo je počelo u veljači 2022. godine.

Reciklabilni otpad odvozi se JEDNOM U MJESEC DANA prema rasporedu.


Galerija slika