Zaštita osobnih podataka

  • O nama
  • Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Dana 25. svibnja 2018. godine, temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, članka 32. Društvenog ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o. i članka 24. Općih pravila zaštite osobnih podataka ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o., donešena je Odluka o imenovanju službenika/ce za zaštitu osobnih podataka.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka