PRAVA POTROŠAČA

 • PRAVA POTROŠAČA

PRAVA POTROŠAČA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA

(čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 19/22, 56/23))

 1. Pisani prigovori koji se odnose na kvalitetu naših usluga mogu se dostaviti:
 • pismeno u poslovnom prostoru na protokol
 • putem pošte na adresu: ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o., 126. brigade HV-a 13, 21230 Sinj
 • elektroničkom poštom na e-mail: info@cistoca-ck.hr ili na telefaks 021/821-078.
 1. Davatelj usluge će bez odgađanja u pismenom obliku putem pošte ili elektronske pošte potvrditi primitak prigovora potrošača. 
 2. Davatelj usluge će u roku od 15 dana u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte odgovoriti na prigovore potrošača iz točke 1. ove obavijesti, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.   
 3. Ukoliko potrošač nije zadovoljan odgovorom Davatelja usluge, može podnijeti Reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača na sljedeći način:
 • pisanim putem na protokol Društva s naznakom: „Reklamacija za Povjerenstvo za zaštitu potrošača„
 • putem pošte na adresu: ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o., 126. brigade HV-a 13, 21230 Sinj, s naznakom: Reklamacija za Povjerenstvo za zaštitu potrošača“
 • elektroničkom poštom na adresu: info@cistoca-ck.hr s naznakom: „Reklamacija za Povjerenstvo za zaštitu potrošača“.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: https://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-za%C5%A1titi-potro%C5%A1a%C4%8Da