Cjenik usluga

  • Cjenik usluga

Cjenik usluga

Strukturu cijene javne usluge čini:
1. cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
2. cijena obvezne minimalne javne usluge

(1) Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.

Cijena obvezne minimalne javne usluge dio je cijene javne usluge.

Na području pružanja javne usluge  primjenjuje se:

  • jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo i ona iznosi 3,98 eura. U cijenu nije uključen PDV.
  • jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo i ona iznosi 13,27 eura. U cijenu nije uključen PDV.

(2) Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV x BP x U

pri čemu je:

C - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u eurima

JCV - jedinična cijena za pražnienje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u eurima

BP - broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U - udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

Davatelj usluge cjenikom određuje cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada za redovno preuzimanje spremnika prema planu preuzimanja i uvećanu cijenu za izvanredno preuzimanje, po pozivu korisnika usluge.