Skupština

Skupština

Organi Društva su Skupština i Uprava. Skupštinu Društva sačinjavaju pet članova i to po jedan izabrani predstavnik svih potpisnika Društvenog Ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o. Pored izabranih predstavnika u radu Skupštine bez prava glasa sudjeluju i dva zaposlenika Društva, koje na prijedlog uprave imenuje Skupština.

Prema članku 23. Društvenog Ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o. Skupština Društva odlučuje o:

 • godišnjem planu rada Društva,
 • financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
 • otuđivanju i opterećivanju nekretnina Društvate kreditnim zaduženjima,
 • ulaganja u razvoj i gradnju poslovnih objekata i nabavku  potrebnim zaduženjima,
 • cijenama usluga na način iz čl. 23. Društvenog Ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o.,
 • imenovanju i opozivu uprave,
 • statusnim promjenama,
 • organizacijskom ustrojstvu Društva,
 • mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
 • daje suglasnost na ugovore bilo koje vrste čija vrijednost prelazi 400.000,00 (četristotisuća) kuna,
 • daje suglasnost na odluke uprave kada je to propisano zakonom ili Društvenim Ugovorom
 • drugostupanjski je organ u svim pitanjima kojima se traži takvo postupanje,
 • imenuje i razrješuje članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi,
 • odlučuje i o svim drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona ili drugih propisa i akata stavljena u nadležnost.

Članovi Društva imaju ukupno 100 glasova pa pri odlučivanju članovim Društva pripadaju glasovi na način:

 1. Grad Sinj - četrdeset i sedam glasova (47 % ukupnog broja glasova)
 2. Grad Trilj - dvaeset i šest glasova (26 % ukupnog broja glasova)
 3. Općina Otok - dvanaest glasova (12 % ukupnog broja glasova)
 4. Općina Hrvace - deset glasova (10 % ukupnog broja glasova)
 5. Općina Dicmo - pet glasova (5 % ukupnog broja glasova)