Lokacije spremnika za selektivno prikupljanje otpada na području: 

GRADA SINJA

GRADA TRILJA

OPĆINE OTOK

 

Sinj

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Trilj

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Otok

Hrvace

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Dicmo

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Organi Društva su Skupština i Uprava.

Skupštinu Društva sačinjavaju pet članova i to po jedan izabrani predstavnik svih potpisnika Društvenog Ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Pored izabranih predstavnika u radu Skupštine bez prava glasa sudjeluju i dva zaposlenika Društva,koje na prijedlog uprave imenuje Skupština.

Prema članku 23.Društvenog Ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o. Skupština Društva odlučuje o:

 • godišnjem planu rada Društva,
 • financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
 • otuđivanju i opterećivanju nekretnina Društvate kreditnim zaduženjima,
 • ulaganja u razvoj i gradnju poslovnih objekata i nabavku  potrebnim zaduženjima,
 • cijenama usluga na način iz čl.23 Društvenog Ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o.,
 • imenovanju i opozivu uprave,
 • statusnim promjenama,
 • organizacijskom ustrojstvu Društva,
 • mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
 • daje suglasnost na ugovore bilo koje vrste čija vridenost prelazi 400.000,00 (četristotisuća) kuna,
 • daje suglasnost na odluke uprave kada je to propisano zakonom ili Društvenim Ugovorom
 • drugostupanjski je organ u svim pitanjima kojima se traži takvo postupanje,
 • imenuje i razrješuje članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi,
 • odlučuje i o svim drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona ili drugih propisa i akata stavljena u nadležnost

Članovi Društva imaju ukupno 100 glasova pa pri odlučivanju članovim Društva pripadaju glasovi na način:

1. Gradu Sinju - 47 četrdesetsedam glasova (47% ukupnog broja glasova)

2. Općina Dicmo -5 pet glasova (5 % ukupnog broja glasova)

3. Općina Hrvace - 10 deset glasova (10 % ukupnog broja glasova)

4. Općina Otok - 12 dvanaest glasova (12% ukupnog broja glasova)

5. Gradu Trilju – 26 dvadesetšest glasova (26% ukupnog broja glasova)